Podmínky vstupu do partnerství

Členství v MAS je dobrovolné - MAS je otevřeným partnerstvím.

Členství v MAS vzniká rozhodnutím valné hromady o přijetí nového člena na základě podané přihlášky.
Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele. Valná hromada při přijetí členů dbá na podmínku metody LEADER
aby v MAS byli zastoupeni zástupci všech tří sektorů: soukromého sektoru, neziskového sektoru a veřejného sektoru, přičemž zástupci žádného
sektoru nesmějí mít více jak 49 % rozhodovacích pravomocí. Splnění podmínky mas 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru a zájmových skupin
nemá vliv na přijetí členů do MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Splnění této podmínky se zajišťuje přepočtem hlasovacích práv.


Členem MAS Staroměstsko, z.s. se může stát:

  • občan České republiky starší 18-ti let, který je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené stanovami MAS Staroměstsko, z.s.. Podmínkou je prokazatelná místní působnost na území MAS Staroměstsko, z.s.
  • fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS Staroměstsko, z.s., která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené stanovami MAS Staroměstsko, z.s.
  • právnická osoba se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS Staroměstsko, z.s., která splňuje podmínky stanovené stanovami MAS Staroměstsko, z.s. vyjma právnické osoby, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.


Podmínka členství v MAS Staroměstsko, z.s.: sídlo nebo provozovna v územní působnosti MAS Staroměstsko, z.s.


Člen MAS má právo:

a)    aktivně se účastnit činnosti MAS,

b)    hlasovat na jednáních nejvyššího orgánu a na jednáních orgánů MAS, kterých je členem

c)    vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,

d)    volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem programového výboru, výběrové    

       komise, kontrolní a revizní komise. Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

e)    určit si zařazení do zájmové skupiny podle své převažující činnostiČlen MAS má povinnost:

a)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,

b)    plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky

       jimi uzavřené,

c)    účastnit se aktivně práce ve spolku,

d)    platit řádně členské příspěvky,

e)   zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním   

      členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.


Výhody členů MAS:

a)    člen je součástí sdružení, které se spolupodílí a stará se o rozvoj našeho regionu

b)    získávají aktuální informace z dění v regionu

c)    účast na zasedáních

d)    účast na různých akcích organizovaných MAS

e)    v případě aktivního zájmu možno zařadit se do rozhodovacích orgánůaKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 1 rokem, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.