Úvod

MAS Staroměstsko, z.s.

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.


Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.


Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER

Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. Tato iniciativa Evropské unie vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i při rozvoji venkova u nás, nejdříve jako pilotní projekty v rámci Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, později v rámci programů LEADER ČR Ministerstva zemědělství a Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle:

-          zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem,

-          zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachvat jeho kulturní dědictví,

-          zamezit odlivu venkovanů do měst,

-          přímo podporovat venkov z rozpočtu EU bez výrazných finančích ztrát,

-          aktivizovat venkov metodou „zdola-nahoru“ („bottom-up“).

Metoda LEADER se řídí sedmi hlavními principy, ukotvenými v Nařízení Evropské komise č. 1698/2005 ze dne 20.září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), článek 61:

-          strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území,

-          partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – tzv.místní akční skupiny (MAS),

-          přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním              akčním skupinám,

-          víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního              hospodářství,

-          uplatňování inovačních přístupů,

-          provádění projektů spolupráce,

-          vytváření sítí místních partnerství.

aKTUÁLNĚ

Výzva č. 5 IROP před 7 dny, 14.9.2020 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 15. 09. 2020 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu kvalitního vzdělávání na ZŠ.
Výzva č. 3 OP Z před 1 rokem, 25.9.2019 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 25. 09. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu příměstských táborů.
TOP Víno Slovácka 2019 před 1 rokem, 14.8.2019 - Dne 17. 8. 2019 se v Polešovicích uskuteční vinařské slavnosti s otevřenými sklepy TOP Víno Slovácka 2019