SWOT analýza


Silné stránky


 • kvalitní a udržovaný bytový fond
 • snadná dostupnost širokého spektra služeb v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice
 • dobrá dostupnost souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice prostředky HD
 • kvalitní práce s mládeží v rámci mimoškolní výchovy (sport, zájmové kroužky)
 • hustá síť cyklotras a cyklostezek
 • dobrý celkový vzhled obcí, kvalitní péče o veřejná prostranství
 • prosperující tradiční zemědělská odvětví – vinařství, ovocnářství
 • nabídka pracovních příležitostí v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice
 • silný vztah obyvatel k místu bydliště, dodržování místních tradic, intenzívní spolkový život
 • velké množství kulturních a společenských akcí s masovou účastí místních obyvatel
 • vysoká kvalita životního prostředí
 • fungující MAS se silnou podporou obcí


Slabé stránky


 • chybějící základní síť obchodů a služeb v malých obcích
 • chybějící silnice R55
 • špatný stav místních komunikací a chodníků
 • chybějící kanalizace a ČOV
 • průměrná mzda nedosahuje krajského ani celorepublikového průměru
 • malý počet prosperujících firem mimo Staré Město
 • malá nabídka ubytovacích služeb
 • chybějící komplexní pozemkové úpravy
 • chybějící protierozní opatřeníPříležitosti


 • dostatek rozvojových ploch pro výstavbu nových RD
 • vzájemná spolupráce mateřských,  základních a středních škol na území MAS, jejich spolupráce s podnikateli a zájmovými sdruženími
 • nabídka vzdělávacích programů pro dospělé
 • lepší využití  železniční dopravy v rámci regionu
 • využívání zkrácených úvazků, zejména pro matky s dětmi
 • lepší využití cyklostezek nejen pro turistiku, ale také pro pravidelnou dojížďku do škol a za prací
 • využití Baťova kanálu pro rozvoj cestovního ruchu
 • rozmanitá nabídka podnikatelských příležitostí v regionu
 • podpora rozvoje tradičních živností a řemesel v regionu
 • revitalizace brownfields (především ve Starém Městě)
 • nevyužitý potenciál cestovního ruchu (agroturistika, místní zvyky a tradice, Velká Morava)
 • budování DPS
 • výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny
 • účast kulturních a zájmových organizací na propagaci regionu
 • spolupráce při organizování kulturních a společenských akcí
 • revitalizace slepých ramen Moravy
 • podpora zejména menších obcí regionu ze strany MAS (meziobecní spolupráce, výměna informací, administrativní podpora)
 • lepší  přístup obcí, podnikatelů a neziskových organizací k dotačním titulům


Ohrožení


 • odliv mladých a vzdělaných obyvatel do bohatších regionů
 • úbytek žáků způsobí zánik menších ZŠ
 • nedostatečný rozvoj obecní infrastruktury  odradí zájemce o bydlení v regionu
 • nezájem podnikatelů o rozvoj firem v regionu
 • malá propagace regionu jako turistické destinace
 • nedostatečná nabídka služeb pro seniory v místě bydliště
 • nárůst počtu sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel
 • velké množství a roztříštěnost kulturních a společenských akcí může vést k jejich postupnému úpadku
 • nedostatek finančních prostředků pro činnost neziskových organizací
 • nedostatek dotačních prostředků a prostředků na spolufinancování projektů MAS


aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.