4. Výzva IROP - Doprava - uzavřená

MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 08. 06. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.


Datum a čas vyhlášení výzvy: 08. 06. 2019 00:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 08. 06. 2019 00:00

Datum a čas zahájení příjmů žádostí o podporu v MS2014+: 08. 06. 2019 00:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 08. 07. 2019 12:00


Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020


Celková alokace: 3 000 000 Kč

Výše způsobilých výdajů: 100 000 - 1 500 000 Kč


Typy podporovaných projektů:

rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a​ III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).


Oprávnění žadatelé:

- kraje,

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,


Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 


Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Staroměstsko, z.s. IROP 

Seznam přijatých žádostí
Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.


Dokumenty výzvy

Seminář pro žadatele

Dne 27. 06. 2019 se v 10 hod uskuteční seminář pro žadatele 4. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město

aKTUÁLNĚ

Nová zelená úsporám light před 6 měsíci, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 12 měsíci, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Výzva č. 8 - IROP - Doprava před 2 roky, 14.11.2021 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 15. 11. 2021 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.