SWOT analýza


Silné stránky


 • kvalitní a udržovaný bytový fond
 • snadná dostupnost širokého spektra služeb v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice
 • dobrá dostupnost souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice prostředky HD
 • kvalitní práce s mládeží v rámci mimoškolní výchovy (sport, zájmové kroužky)
 • hustá síť cyklotras a cyklostezek
 • dobrý celkový vzhled obcí, kvalitní péče o veřejná prostranství
 • prosperující tradiční zemědělská odvětví – vinařství, ovocnářství
 • nabídka pracovních příležitostí v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice
 • silný vztah obyvatel k místu bydliště, dodržování místních tradic, intenzívní spolkový život
 • velké množství kulturních a společenských akcí s masovou účastí místních obyvatel
 • vysoká kvalita životního prostředí
 • fungující MAS se silnou podporou obcí


Slabé stránky


 • chybějící základní síť obchodů a služeb v malých obcích
 • chybějící silnice R55
 • špatný stav místních komunikací a chodníků
 • chybějící kanalizace a ČOV
 • průměrná mzda nedosahuje krajského ani celorepublikového průměru
 • malý počet prosperujících firem mimo Staré Město
 • malá nabídka ubytovacích služeb
 • chybějící komplexní pozemkové úpravy
 • chybějící protierozní opatřeníPříležitosti


 • dostatek rozvojových ploch pro výstavbu nových RD
 • vzájemná spolupráce mateřských,  základních a středních škol na území MAS, jejich spolupráce s podnikateli a zájmovými sdruženími
 • nabídka vzdělávacích programů pro dospělé
 • lepší využití  železniční dopravy v rámci regionu
 • využívání zkrácených úvazků, zejména pro matky s dětmi
 • lepší využití cyklostezek nejen pro turistiku, ale také pro pravidelnou dojížďku do škol a za prací
 • využití Baťova kanálu pro rozvoj cestovního ruchu
 • rozmanitá nabídka podnikatelských příležitostí v regionu
 • podpora rozvoje tradičních živností a řemesel v regionu
 • revitalizace brownfields (především ve Starém Městě)
 • nevyužitý potenciál cestovního ruchu (agroturistika, místní zvyky a tradice, Velká Morava)
 • budování DPS
 • výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny
 • účast kulturních a zájmových organizací na propagaci regionu
 • spolupráce při organizování kulturních a společenských akcí
 • revitalizace slepých ramen Moravy
 • podpora zejména menších obcí regionu ze strany MAS (meziobecní spolupráce, výměna informací, administrativní podpora)
 • lepší  přístup obcí, podnikatelů a neziskových organizací k dotačním titulům


Ohrožení


 • odliv mladých a vzdělaných obyvatel do bohatších regionů
 • úbytek žáků způsobí zánik menších ZŠ
 • nedostatečný rozvoj obecní infrastruktury  odradí zájemce o bydlení v regionu
 • nezájem podnikatelů o rozvoj firem v regionu
 • malá propagace regionu jako turistické destinace
 • nedostatečná nabídka služeb pro seniory v místě bydliště
 • nárůst počtu sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel
 • velké množství a roztříštěnost kulturních a společenských akcí může vést k jejich postupnému úpadku
 • nedostatek finančních prostředků pro činnost neziskových organizací
 • nedostatek dotačních prostředků a prostředků na spolufinancování projektů MAS


aKTUÁLNĚ

Výzva č. 3 OP Z před 10 měsíci, 25.9.2019 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 25. 09. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu příměstských táborů.
TOP Víno Slovácka 2019 před 11 měsíci, 14.8.2019 - Dne 17. 8. 2019 se v Polešovicích uskuteční vinařské slavnosti s otevřenými sklepy TOP Víno Slovácka 2019
Výzva č. 2 OPZ před 1 rokem, 2.5.2019 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 02. 05. 2019 výzvu č. 2 Operačního programu zaměstnanost na období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO OPZ.