Priority a cíleHLAVNÍ  ROZVOJOVÉ  OBLASTI - PRIORITYPriorita 1   Bydlení a občanská vybavenost


1.1  Podpora bydlení

1.1.1         Příprava ploch pro výstavbu rodinných domů

1.1.2         Výstavba obecních bytů

1.1.3         Rekonstrukce stávajícího bytového fondu


1.2  Obchod a služby

1.2.1          Zlepšení dostupnosti maloobchodu a základních služeb

1.2.2          Podpora činnosti SDH


1.3  Školství

1.3.1           Spolupráce škol na území MAS

1.3.2           Posílení výuky praktických předmětů – spolupráce s firmami v regionu

1.3.3           Vybavení škol pomůckami k výuce

1.3.4           Vzdělávací programy pro dospělé (jazyky, IT)

1.3.5           Další vzdělávání pedagogů


1.4  ZdravotnictvíPriorita 2   Městská infrastruktura


2.1  Doprava

2.1.1        Rekonstrukce místních komunikací a chodníků

2.1.2        Podpora výstavby komunikace R55

2.1.3        Budování sítě polních a lesních cest

2.1.4        Dobudování systému cyklostezek a cyklotras

2.1.5        Optimalizace systému hromadné dopravy

2.1.6        Výstavba nových odstavných a parkovacích stání


2.2  Inženýrské sítě

2.2.1         Rekonstrukce a výstavba kanalizací a ČOV

2.2.2         Rekonstrukce veřejného osvětlení

2.2.3         Infrastruktura pro informační systémy2.3  Úprava veřejných prostranství

2.3.1.      Revitalizace centrálních prostor obcí

2.3.2       Rekonstrukce dětských hřišťPriorita 3   Podpora podnikání a rozvoje cestovního ruchu


3.1  Drobní podnikatelé

3.1.1         Investiční projekty pro podnikatele

3.1.2         Informační a marketingové služby pro podnikatele

3.1.3         Vznik nových pracovních příležitostí


3.2  Zemědělství

3.2.1         Podpora tradičních zemědělských odvětví – vinařství, ovocnářství, včelařství

3.2.2         Podpora bioprodukce potravin

3.2.3         Podpora šetrného lesního hospodářství


3.3  Plochy a objekty pro podnikání

3.3.1       Nové podnikatelské a průmyslové zóny

3.3.2       Revitalizace brownfields       


3.4  Rozvoj cestovního ruchu

3.4.1         Výstavba ubytovacích kapacit

3.4.2         Propojení systému cyklostezek a cyklotras

3.4.3         Optimalizace využití Baťova kanálu

3.4.4         Budování naučných stezek

3.4.5         Propagace kulturních památek místních produktů a tradic

3.4.6         Výstavba nové infrastruktury CR (koupaliště, rozhledna atd.)

3.4.7         Marketing cestovního ruchuPriorita 4   Sociální služby


4.1  Služby pro seniory

4.1.1         Systém služeb o seniory

4.1.2         Výstavba DPS4.2  Podpora mladých rodin

4.2.1         Startovací byty pro mladé rodiny

4.2.2         Služby pro matky s dětmi (vč. zkrácených úvazků)


4.3  Péče o sociálně slabé občany

4.3.1        Obecní sociální byty

4.3.2        Spolupráce s Úřadem práce

4.3.3        Podpora programů sociálního začleňováníPriorita 5   Rozvoj kultury, sportu  a udržování místních tradic


5.1  Kultura

5.1.1         Organizování tradičních kulturních akcí

5.1.2         Budování a provoz kulturních center, muzeí, galerií a výstav

5.1.3         Organizování divadelních a koncertních představení

5.1.4         Údržba a rekonstrukce kulturních památek

5.1.5         Podpora vzniku archeologického centra Pomoraví


5.2  Sport a volnočasové aktivity

5.2.1         Doplnění a rekonstrukce sportovišť v obcích

5.2.2         Organizování tradičních společenských akcí

5.2.3         Vytváření a obnova prostor pro spolkovou činnost

5.2.4         Zajištění materiálního vybavení neziskových organizací

5.2.5         Podpora rozvoje spolkové činnostiPriorita 6   Životní prostředí


6.1  Péče o krajinu

6.1.1         Budování systémů ekologické stability        

6.1.2         Budování protierozních opatření

6.1.3         Zakládání nových rybníků

6.1.4         Podpora tradičních šetrných technologií (např. ruční sečení, výsadba ovocných sadů)

6.1.5         Revitalizace slepých ramen Moravy


6.2  Nakládání s odpady

6.2.1        Třídění bioodpadu

6.2.2        Budování kompostáren

6.2.3        Úprava skládek odpadu


6.3  Zmírnění negativních dopadů na ovzduší a povrchové vody

6.3.1         Snižování spotřeby energií

6.3.2         Společné nákupy energií

6.3.3         Výsadba větrolamů

6.3.4         Revitalizace slepých ramen Moravy


6.4  Environmentální osvěta

6.4.1         Výchovné programy zaměřené na děti a mládež

6.4.2         Spolupráce škol a spolků zaměřených na ekologiiPriorita 7   Řízení obcí, podpora občanské společnosti, partnerství a spolupráce


7.1  Administrativní podpora

7.1.1         Pořizování a aktualizace územních plánů

7.1.2         Aktualizace a vyhodnocování Integrované strategie území

7.1.3         Dokončení komplexních pozemkových úprav

7.1.4         Marketing a propagace činnosti MAS

7.1.5         Podpora administrativní činnosti malých obcí        


7.2  Rozvoj spolupráce

7.2.1         Spolupráce mezi členy a dalšími subjekty MAS

7.2.2         Spolupráce na regionální a mezinárodní úrovni

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.