3. Výzva IROP - Neformální vzdělávání - uzavřená

MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 04. 04. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 04.04.2018 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 04.04.2018 14:00

Datum a čas zahájení příjmů žádostí o podporu v MS2014+: 04.04.2018 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 04.05.2018 14:00


Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014

Datum ukončení realizace projektu: 12.11.2020


Celková alokace1 488 421 Kč

Výše způsobilých výdajů: 100 000 - 744 211 Kč


Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 


Typy podporovaných projektů:

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.


Oprávnění žadatelé:

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního, středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu


Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Staroměstsko, z.s. IROP 


Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.

Více informací naleznete v postupu pro zadávání žádosti v IS KP14+. 


Seznam vybraných projektůSeznam přijatých žádostíSeminář pro žadatele

Dne 13. 04. 2018 se v 10 hod uskuteční seminář pro žadatele 3. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město.


Dokumenty výzvy:


Dokumenty k výzvě ŘO IROP:

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.