2. Výzva IROP - ZŠ - uzavřená

MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 04. 04. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu kvalitního vzdělávání na ZŠ.


Datum a čas vyhlášení výzvy: 04.04.2018 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 04.04.2018 14:00

Datum a čas zahájení příjmů žádostí o podporu v MS2014+: 04.04.2018 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 04.05.2018 14:00


Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014

Datum ukončení realizace projektu: 12.11.2020


Celková alokace: 3 157 895 Kč

Výše způsobilých výdajů: 100 000 - 1 500 000 Kč


Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 


Typy podporovaných projektů:

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách: Projekty s vazbou na klíčové kompetence IROP, které jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVPZV):

- Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)

- Člověk a jeho svět,

- Matematika a její aplikace,

- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

- Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,

- Environmentální výchova.

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení dětí se SV, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Pořízení vybavení budov a učeben lze ve vazbě na klíčové kompetence. Vybavení budov, respektive nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních spojovacích prostor. Aktivity mohu být realizovány, pokud jsou v souladu s akčním plánem vzdělávání.


Oprávnění žadatelé:

- kraje,

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,


Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Staroměstsko, z.s. IROP Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.

Více informací naleznete v postupu pro zadávání žádosti v IS KP14+. Seznam vybraných projektů
Seznam přijatých žádostí
Seminář pro žadatele

Dne 18. 04. 2018 se v 13 hod uskuteční seminář pro žadatele 2. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město.


Dokumenty výzvy:Dokumenty k výzvě ŘO IROP:Ostatní dokumenty:

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 1 rokem, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.