1. Výzva MAS Staroměstsko, z.s. – OP TAK –TECHNOLOGIE PRO MASMAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 01. 07. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace

▸ Web, cloud

▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

▸dlouhodobý hmotný majetek

▸dlouhodobý nehmotný majetek

▸služby

▸nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Datum zahájení sběru žádostí je 01. 07. 2024 (12:00).

Datum ukončení sběru žádostí je 30. 08. 2024 (12:00).

Režim podpory: de minimis


Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na 2 140 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.


Vaše záměry je možné konzultovat s kanceláří MAS v termínu dle předchozí domluvy.

Návrh projektu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: vpvcy8jDokumenty výzvy
Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I."


Dokumenty výzvy ŘO OP TAK MPO

Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace (bude zveřejněn po datu vyhlášení Výzvy)

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 1 rokem, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.